Position Name Phone Number
President Rev. Jinson K. Mathew 215-947-4274
Youth Chaplain Rev. Thomas K. Mathew 215-904-8808
Vice President  Mr. Anu Skariah 610-667-1834
Secretary Mr. Kurian A. John 215-676-3755
Treasurer Mr. John Varkey 215-578-1226
Accountant Mr. Philip Biju Daniel 215-673-1028
     
  Lay Leaders  
Lay Leader (M) Mr. P.A. Mathew 215-325-0779
Lay Leader (E)  Mr.Thomas Saju 267-670-2225
     
  Prayer Group Representatives  
Bethlahem  Mr. George P. Mathai 215-677-1528
Jerusalem  Mr. Lalu Jose Pratap 267-968-2100
Nazareth Mr. Varghese T. A. 215-856-3972
Salem Mr. M.A. Mathew 215-676-5046
Sharon  Mr. Varghese Mathai 215-947-8118
Zion  Mr. Mathai Thomas 215-464-5055
     
  Building Mgmt  
Building Committee Mr. John Mathew 732-500-8753
     
  Members Representing Organizations  
Choir  Mr. Sumesh Varghese John 267-269-9810
Edavaka Mission Mr. Baby George 215-673-0512
Sevika Sangam Mrs. Mariamma Abraham 215-464-0316
Sunday School Mrs. Susan George 267-364-5096
Yuvajana Sakhyam Mr. Subin V. Abraham 267-230-6320
Youth Fellowship Mr. Jerin Varghese 215-325-0779
Young Family Fellowship Mr. Jimmy Jacob 267-945-8221
Senior Fellowship Mr. K. Varghese 215-605-7535
Sabha Mandalam Member  Mr. Rojish Samuel 215-722-2640
Dio. Assembly Member  Mrs. Annamma Varghese 215-947-9604
Dio. Assembly Member  Mr. Ebby Varghese 215-776-7122
Dio. Assembly Member  Mr. Rojish Samuel 215-722-2640
     
  Auditors  
Auditor Mr. K.G. Mathew 215-366-2799
Auditor Mrs. Sara Roby Sam 267-760-6921